ترمیم کننده اپوکسی ویژه ESA.SR

ترمیم کننده اپوکسی ویژه ESA.SR

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی با قابلیت اجرا بر روی کف ، دیوار وسقف جهت کاربردهای گوناگون طراحی شده است واساساً درمقاطعی که بار سازه ای بر آنها اعمال می گردد ( ستون ، تیر ، فندانسیون ، دیوار برشی و….) مورد استفاده قرار می گیرد .

شناسه محصول: ESA.SR