ملات بندکشی اپوکسی ESA.JEM

ملات بندکشی اپوکسی ESA.JEM

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی بامقاومت مکانیکی وشیمیایی عالی ، جهت درزبندی وبندکشی کاشی های ضد اسید در سطوح افقی وعمودی طراحی شده است.

شناسه محصول: ESA.JEM